Pam Pleidleisio Drosof Fi?

Rwy’n credu bod angen rhywun wnaiff sefyll dros werthoedd Llafur ar Ogledd Cymru, rŵan mwy nac erioed. Mae gen i gofnod o wneud hyn - ac ennill.

Fel Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fflint rwyf wedi ymladd dros fy nghymuned. Mae ein cyngor wedi gwrthod crychu dan bwysau llymder, ac er bu rhaid gwneud penderfyniadau anodd, cedwir gwasanaethau yn Sir Fflint na gedwir mewn mannau eraill. Rydym hyd yn oed wedi adeiladu tai cyngor am y tro cyntaf mewn 20 mlynedd. Fel Aelod Cabinet rwyf wedi sefyll dros drafnidiaeth wledig ac wedi gweithio gyda chydweithwyr o ardraws ein rhanbarth fel cynrychiolydd llywodraeth leol Gogledd Cymru ar wastraff ac ailgylchu, gan ddod a Gogledd Cymru’n nes at ateb diwastraff, di-garbon i’n hargyfwng hinsawdd.

Yn fy ward fy hun, rwyf wedi ymgyrchu dros ac ennill nwy prif gyflenwad, pŵer solar a gwelliannau i dai cyngor yn ystod cyfnod o doriadau. Mwy nac erioed mae Gogledd Cymru angen rhywun gyda chofnod cadarn o ennill canlyniadau ar gyfer ein cymunedau. Ar ôl ergydion dinistriol ardraws ein rhanbarth yn Etholiad Cyffredinol 2019, nid yw methiant arall yn opsiwn.

Rwyf hefyd wedi ymgyrchu dros gyllid Blynyddoedd Cynnar, sefydlu grwpiau gorchwyl a gorffen i edrych ar gyfleusterau meysydd chwarae, cynlluniau chwarae a chyllid ar gyfer cylchoedd meithrin a lleoliadau eraill i sicrhau bod plant yn cael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Mae angen Del Gwyrdd Newydd ar Gymru. Gyda fy mhrofiad hollbwysig trwy fy rôl cabinet ac fel Dirprwy Gadeirydd Cydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, mae gen i’r cefndir i wthio am hyn, ac i roi Gogledd Cymru ar flaen y gad wrth ddelio â’r argyfwng hinsawdd.

Fel pleidiwr dros gymunedau gwledig a phreswyliwr mewn pentref anghysbell fy hun, mae gen i wybodaeth uniongyrchol o’r diffyg cysylltiadau - yn drafnidiaeth ac yn fand llydan- sy’n dal ein rhanbarth yn ôl. Byddaf yn llais Llafur dros drefi a phentrefi gwledig Gogledd Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae fy nghefndir Undeb Llafur, gyda’r CWU tan y llynedd pan adawais y Post Brenhinol a rŵan yn y GMB, yn golygu gallaf ymladd cornel ein gwasanaethau cyhoeddus a diwydiant chynhyrchu, sydd o’r radd flaenaf. Byddaf yn gweithio gyda chydweithwyr o ardraws ein rhanbarth i sicrhau bod ein rhannau ni o Gymru a’r DU yn symud i flaen y llinell ar gyfer y cymorth sydd angen ar ein heconomi wrth i ni adfer o goronafeirws.

Dim ond gyda’ch cefnogaeth chi y gallaf wneud hyn. Dyna pam rwy’n gofyn am eich dewis cyntaf pan bleidleisiwch dros ymgeiswyr restr ranbarthol Llafur ar gyfer y Senedd. Mae pleidleisio yn agor ar Awst 3ydd ac yn cau Medi 16eg; os ydych yn aelod o’r blaid byddwch yn derbyn eich pleidlais drwy e-bost.

Mewn Cydsafiad,

Carolyn

 • Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint ar hyn o bryd

 • Dirprwy Arweinydd plaid Lafur Sir y Fflint

 • Aelod cabinet ar gyfer Streetscene, Trafnidiaeth a Chefn Gwlad, yn mynychu cyfarfodydd rhanbarthol Gogledd Cymru ar Drafnidiaeth

 • Cynrychiolydd llywodraeth leol Gogledd Cymru ar wastraff ac ailgylchu yn mynychu cyfarfodydd Gweinidogol Llywodraeth Cymru.

 • Aelod o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 • Rwy'n Hyrwyddwr Bioamrywiaeth yn Sir y Fflint ac yn Is-gadeirydd Cyd-bwyllgor Harddwch Naturiol Eithriadol Ardal Clwydian a Dyffryn Dyfrdwy.

 • Yn ymwneud â ffurfio polisi, gosod cyllidebau, craffu a grwpiau tasg a gorffen.

 • Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint 2013/14 pan fynychais lawer o ddigwyddiadau ledled Gogledd Cymru, cadeirio cyfarfodydd a chodi £ 22,000 ar gyfer Cancer Research UK, Hosbis Nightingale House ac apêl pelydr-X ysbyty’r Wyddgrug (ar ôl ymgyrchu gyda phobl leol yn erbyn ei gau.)

 • Yn ddyddiol, rwy'n delio â gwaith achos unigol ac yn datrys materion a godir gyda mi trwy e-bost, llythyr, galwadau ffôn a chyfryngau cymdeithasol. • Ymgyrchydd gweithredol ym mhob etholiad y Senedd, y Senedd a'r Cyngor Sir lleol.

 • Etholwyd yn Gynghorydd Sir yn cynrychioli Treuddyn am 12 mlynedd ac yn aelod o ddau gyngor cymunedol.

 • Ymgyrchu'n llwyddiannus i ddod â gwasanaethau i'r ward rwy'n ei chynrychioli (prif gyflenwad nwy, solar a gwelliannau i dai cyngor).

 • Gweithiais gyda grŵp o bobl i ddod â thua £ 1m o arian grant i'r gymuned rwy'n ei chynrychioli.

 • Ymgyrchu dros gludiant a chyllid bysiau cynaliadwy yn Sir y Fflint a chyflwyno deiseb o 3,700 o enwau i'r pwyllgor deisebau yn y Senedd y llynedd. Rwy'n parhau i lobïo a chyfrannu ynglŷn ag adolygiad bysiau cyfredol Llywodraeth Cymru.

 • Rwy'n wirfoddolwr Cymunedol ar sawl pwyllgor elusennol ac wedi trefnu digwyddiadau codi arian.

 • Hyd at y llynedd roeddwn yn Aelod o Undeb y Gweithwyr Cyfathrebu fel menyw ôl-amser rhan-amser yn ymladd hawliau gweithwyr ers preifateiddio ac rwyf bellach yn aelod o undeb y GMB.